Fotogaleria Transportnews: Podróże

Witaj!

Przypomnij hasło | Rejestracja

Zdjęć 339 wśród 49 kategorii.
Zdjęć na stronie: 

Warunki rejestracji:

Administratorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie zawsze jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów czy webmastera (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

Zobowiązujesz się nie pisać żadnych uwag obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby oraz udostępniać innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster i administratorzy mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster i administratorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

Ten system wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z tego systemu. Adres e-mail jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare).

Klikając odnośnik Rejestracja na dole zgadzasz się na te warunki.

=============================================================================

Administrators will take efforts being aimed at removing all materials regarded touchy as soon as possible, however not always possible reading is of every message. So you agree that the contents of every post is expressing views and opinions of its author rather than administrators or the webmaster (outside messages written by them) and they aren't bearing responsibility for this content.

You are committing yourself to write no offensive, obscene, vulgar, defamatory, hateful, containing threats remarks and to make available different materials which can be contrary to law. Breaking this principle can be a reason for immediate and long-lasting removing from the list users (together with notifying appropriate authorities). In order to aid this recorded action there are IP addresses of authors. You are taking note that the webmaster and administrators have the right to removing, the change or closing every motif at any time if such a need occurs. As the user you agree that all information which you will write down will be stored in the database. This information without your agreement will not even be given to no persons for the third subjects, however the webmaster and administrators won't be charged with responsibility for hacker burglaries leading to recruiting of this data.

This system is using cookies for storing the information on your computer. They don't contain Cookies of no information which you gave and serve only facilitating using from this system. The e-mail is being used by the address only for confirming the given information and passwords (and for sending the new password, if you forgot old)..

Clicking on the reference Registration at the bottom you agree on these conditions.